NIVB je unikátní výzkumná platforma sdružující špičková vědecká pracoviště z celé České republiky působící v oblastech interakcí patogen-hostitel, imunity proti virům a bakteriím a léčby virových a bakteriálních onemocnění.

Projekt Národní institut virologie a bakteriologie (číslo projektu LX22NPO5103) je podporován z Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES“, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, NextGenerationEU.

Národní institut virologie a bakteriologie koncentruje základní a aplikovaný výzkum patogenů s výrazným socio-ekonomickým dopadem. Výzkum mechanismu interakce patogenů s hostitelem a mechanismů imunitních reakcí přispěje v konečném důsledku k vývoji inhibitorů (léčiv) a vakcín proti virovým a bakteriálním nemocem, které vyžadují náročnou léčbu a ekonomicky závažná opatření (karantény). Výsledky projektu vědecky přispějí k hledání cest zmírnění negativních dopadů těchto infekčních chorob na společnost, posílení odolnosti populace a v důsledku i ekonomiky. Posilování ekonomické, zdravotnické a společenské odolnosti je jedním z hlavních cílů RRF (Recovery and Resilience Fund), v jehož rámci jsou plánovány investice do výzkumu, vývoje a inovací.

Národní institut bakteriologie a virologie dosáhne zvýšení výzkumné, inovační a vývojové kapacity České republiky a umožní tak účinnou reakci na výskyt infekčních onemocnění a minimalizovat jejich potenciální dopad. Kromě toho dosáhne a bude dále rozvíjet mezinárodní úroveň excelence v základním a translačním výzkumu a posílí interinstitucionální, mezioborovou, meziregionální a mezinárodní spolupráci.

© 2023 NIVB